Névnap

2021. május 8. szombat
Mihály

Holnap
Gergely
napja lesz.

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfieztő részére e-mailben elküldi.


I. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA


1.1 Pécsi Sándor egyéni vállalkozó (9029 Győr, Szitásdomb u. 20./a., adószám: 62031907-1-51, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.5.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.5.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.5.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;

2.5.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok - beleértve e-mail, ftp stb. - elvesztéséből származó következményi károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

2.8 A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

III. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés , a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.

3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy

3.8.1. Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartotznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.

3.8.2 Nem sértheti meg mások szerzői, szellemi jogait azáltal, hogy azok termékeit a rendszer segítségével közzé teszi.

3.8.3 Nem bonyolódhat szoftverkalózkodással, hamisítással és illegális kereskedelemmel kapocsolatos tevékenységekbe.

3.8.4 Nem sértheti meg mások magánéleti, állampolgári jogait.

3.8.5 Nem árulhat fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat és azok részeit, illetve nem tehet közzé azoknak leírását sem.

3.8.6 Nem futtathat cron-okta fél óránál gyakrabban.

3.8.7 PHP include -okra csak így hivatozhat: "include.php" és nem "http://domainnev.hu/include.php")

3.9 Nem adhatja tovább, nem értékesítheti a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

IV. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

4.1 Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 1 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. Harmadik fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváíhatja.

V. ÁRVÁLTOZÁS

5.1 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás díja nem módosítható.

VI. ÁSZF VÁLTOZÁSAI

6.1 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

7.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

7.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan az előző időtartamával megegyező határozott időtartamú szerződéssé alakul át.

7.3 A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

7.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

7.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7.6 A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1 Szolgáltató előfizető megbízásából tárhely ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet előfizető a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni.

8.2 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100Ft -azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja.

8.3 Amennyiben előfizető a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

8.4 Szolgáltató előfizető adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.

IX. ADATVÉDELEM

9.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át.

9.2 Előfizető köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az előfizető adatai nyilvános adatnak minősülnek.

9.3 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
. az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról,
. az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981.
január 28.),
. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
. az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

X. VIS MAJOR

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

10.5 A Szolgáltató részéről vis majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen.
Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben a előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Szolgáltató és előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.

11.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

11.3 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

11.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Győr, 2015. február 15.

Figyelem!

Felhívom ügyfeleim figyelmét, hogy a tárhelyen elhelyezett tartalomért az ÁSZF-ben foglaltak alapján is nem tudok felelősséget vállalni.

Amennyiben a weboldaluk tartalmát szeretnék biztonságban tudni, annak mentését, és karbantartását külön díjazás ellenében tudom vállalni. További információkért olvassák el a WEBOLDALKÉSZÍTÉS címszó alatt leíratakat, vagy vegyék fel a kapcsolatot velem elérhetőségeim egyikén.