Névnap

2021. május 8. szombat
Mihály

Holnap
Gergely
napja lesz.

A szolgáltatás megrendelése után a Szolgáltató a megrendelt weboldalt elkészíti.

 

I. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

1.1 Pécsi Sándor egyéni vállalkozó (9029 Győr, Szitásdomb u. 20./a., adószám: 62031907-1-51, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, előzetesen egyeztetett ár alapján és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

 

1.2 Ügyfél a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

II. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatásokat biztosítani, a weboldalt a vállalási határidőre elkészíteni.

 

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a vállalási határidőn belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Ügyfél felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 

2.3 A Szolgáltató jogosult az előzetesen egyeztetett díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni. Az ellenértéken felül díjat csak előzetes egyeztetés alapján jogosult számlázni. 

 

2.4 A Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.3 pontban leírt eset.

 

2.5 A szolgáltató jogosult az Ügyfél érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

 

III. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

3.1 Az Ügyfél jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére az ellenérték megfizetését követően.

 

3.2 Az Ügyfél köteles a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges összes információ rendelkezésére bocsátására a Szolgáltató részére elektronikus formában.

 

3.3 Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért az előzetesen egyeztetett díjat megfizetni. Az Ügyfél elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Ügyfél adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 

3.4 Folyamatos szerződés esetén az Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 

3.5 Az Ügyfél elfogadja, hogy

 

3.5.1 Nem sértheti meg mások szerzői, szellemi jogait azáltal, hogy azok termékeit a szolgáltatás segítségével közzé teszi.

 

3.5.2 Nem bonyolódhat szoftverkalózkodással, hamisítással és illegális kereskedelemmel kapocsolatos tevékenységekbe.

 

3.5.3 Nem sértheti meg mások magánéleti, állampolgári jogait.

 

3.5.4 Nem árulhat fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat és azok részeit, illetve nem tehet közzé azoknak leírását sem.

 

3.5.5 Nem adhatja tovább, nem értékesítheti a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

 

IV. ÁRVÁLTOZÁS

 

4.1 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban előzetesen köteles tájékoztatni az Ügyfelet. Előre kifizetett szolgáltatás díja nem módosítható.

 

V. ÁSZF VÁLTOZÁSAI

 

5.1 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

 

VI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

 

6.2 Amennyiben folyamatos Szerződés esetén valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződésautomatikusan az előző időtartamával megegyező határozott időtartamú szerződéssé alakul át.

 

6.3 A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

 

6.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

 

6.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

7.1 Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előzetesen egyeztett szolgáltatás ellenértékét köteles kiegyenlíteni.

 

7.2 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértéke nem vonatkozik annak folyamatos karbantartására és az adatok mentésére. Erre vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön díjat alkalmazni előzetes egyeztetést követően.

 

7.3 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100Ft -azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja.

 

7.4 Amennyiben Ügyfél a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

 

7.5 A Szolgáltató az Ügyfél adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető.

 

VIII. ADATVÉDELEM

 

8.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át.

 

8.2 Előfizető köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az előfizető adatai nyilvános adatnak minősülnek.

 

8.3 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

. az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról,

. az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981.

január 28.),

. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

. az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

 

IX. VIS MAJOR

 

9.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

 

9.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

9.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

 

9.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

9.5 A Szolgáltató részéről vis majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen.

Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben a előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

10.1 Szolgáltató és előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.

 

10.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

 

10.3 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

 

10.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

Győr, 2015. február

Figyelem!

Felhívom ügyfeleim figyelmét, hogy a tárhelyen elhelyezett tartalomért az ÁSZF-ben foglaltak alapján is nem tudok felelősséget vállalni.

Amennyiben a weboldaluk tartalmát szeretnék biztonságban tudni, annak mentését, és karbantartását külön díjazás ellenében tudom vállalni. További információkért olvassák el a WEBOLDALKÉSZÍTÉS címszó alatt leíratakat, vagy vegyék fel a kapcsolatot velem elérhetőségeim egyikén.